Seri Sou Vodou: Madichon

Kesyon: Èske yon moun ap gen madichon si yo sispann sèvi lwa yo? Èske se vre, si yon moun vle kite Vodou, move bagay ka rive yo oswa yo ka devlope maladi mistik (ki pa gen okenn eksplikasyon syantifik) oswa madichon ka tonbe sou pitit yo? Eske ou renmen lè lwa yo monte w? Si ou pa vle yo monte w ankò eske ou gen chwa lib?

Repons: Si sa ta rive ke mwen pa vle lwa yo monte m’ ankò, mwen kapab jis pale ak yo. M tap jis di yo ke m’ ap fin granmoun, mwen pa ka fè l’ ankò, mwen pa ka pran kalite sekous sa yo ankò epi mwen te ka eseye fè swa lekti espirityèl pou moun oswa jwenn lòt fason. Oubyen mwen te ka jis resevwa mesaj nan men yo nan dòmi si yo vle m ‘ bay yon moun yon mesaj pou yo. Yo konn fè sa deja, ou konprann? Sa pa tap yon pwoblèm.

Epi SI mwen ta deside pou m pa sèvi Lwa ditou, yo pa tap ban mwen okenn pwoblèm pou sa. Mwen tap jis fè yon bèl dènye dans pou yo, ba yo manje epi jis lave men m’, di m’ fini. Men, jan moun yo di an “M asire anba l’ONA.” Mwen menm, mwen asire anba pye lwa m yo. Ide kite yo pa janm pase nan tèt mwen.

Gen yon diferans ant Lwa Guinen, Lwa zansèt nou yo ki soti Afrik, ak lè yon moun al achte yon “pwen”, yon ‘angajman’. Pou egzanp, si yon moun al achte yon ‘angajman’, sa moun rele dyab la, se pa yon dyab ke li ye vre. Se yon angajman / yon kontra ke ou deside mete lakay ou. Ou achte yon ‘pongongon’ envite lakay ou. Koulye a, lè ou deside kite li, li pap dakò e li ka lakòz yon sòt de ‘efè segondè’ sou ou. Sa pral lakòz yon reyaksyon / konsekans negatif. Se ou ki t’ al chache pwoblèm.

Men, lè ou gen yon Lwa natirèl, yon espri zansèt ki mache avè w’, pa gen okenn efè segondè. Sèl bagay se, si ou deside pa gen anyen avwa ankò ak lwa a, li ka ale jwenn yon lòt manm fanmi ou paske li se yon lwa ansestral ki rete nan fanmi an. Men, moun ki ale achte yon ‘pwen, pongong, dyab’ ki vin rich epi yo deside jete li apre yo fin jwenn lajan yo, move bagay rive yo. Jan moun yo di an “se li ki tal cheche pongongon, pongongon boulvese l.”

Lè mwen te jèn, mwen te konn fache lè lwa te konn monte m’. Mwen te konn panse ‘pouki se mwen sa ap rive? Poukisa tout bagay sa yo? ‘Men apre sa a, mwen vin reyalize ke chak fwa Lwa yo monte m’, l’ap fè yon bon bagay nan ede lòt Vodwizan, lòt pitit Guinen yo. Se konsa, mwen vin aksepte li, li pa deranje m’ ankò; Mwen kontan. Misyon m’ se pou m’ mete limyè sou chimen tout pitit Guinen yo, tout Vodwizan, tout Ayisyen. M’ ap bay tout sa m’ genyen pou sa. E si fòk Lwa yo monte m’ pou sa fèt, mwen kontan ak sa 100%.

Sila se repons Arry Mazaka, Oungan Asògwe

Vodou Series | Karma

  1. Q: Can you talk about the evilness in voodoo. People often talk about how someone did ‘Voodoo’ on someone else to harm them. How does that work? Is it easy to harm someone?

A: It’s karma. You do evil, you receive evil. When a person harms you and you go to a manbo or houngan, whatever they do to the other person is going to come back to them in another way. Personally, I am different. If someone harms me, I don’t need to go to a houngan to find justice, I don’t even need to light a candle. Once I cry, I find my justice

However, one must keep in mind that ‘good’ and ‘bad’ depend on which viewpoint it’s being looked at. For example, if a person goes to a houngan because they want to kill their husband who’s been beating them up, you may think it’s a bad thing but you don’t know how long that person has been suffering this abuse. Good or bad is subjective. From your perspective, it may be bad but from someone else’s viewpoint, it may be a good deed. In this aspect, I don’t really like to judge. It depends

I like to say it’s karma. If someone throws a rock at you, you don’t necessarily always have to throw one back though because sometimes when you react there are side effects. You should let God and the Lwas judge and act on your behalf

I really cannot tell you why it is easier to do evil than good. But evil [magic] is always easier to do. If I want to do harm, I know 2 simple ingredients I can use to harm someone, to poke that person. You can poke them with a mirror and a knife or a calabash squash and a knife. No, not with a doll. It’s very simple. You go before Baron, you ‘call that person’ to the mirror, there are certain things to do but it’s easy. Unlike when doing good [magic], when you want to do someone good, it always takes a while to kick in

Answered by Arry @timazak81 🌸

Vodou Series | Lwa

Q: But what exactly is a Lwa? A dead person? Who created it? And why must it be served?

A: The language of Vodou itself is to get in more harmony with nature and the universe. And through that situation we feel that you will reach the best self that you can be and serve the best purpose that you can serve. That means living in harmony with the lwas | spirits around us.

Some people interpret ‘serving’ to mean ‘degrading yourself’ but the best translation I’ve heard for it is ‘be helpful to the lwas so that they may be helpful to you’. It’s the understanding that the universe doesn’t just need to ‘service’ us we also need to ‘service’ it. We service the lwas, so that they may service us.

It’s being conscious of your existence in this world and knowing that what you do, does have an impact. That you cannot just do whatever you want because you feel that you won’t have an impact; either because you feel too small to make a significant impact or that you feel too important to bother making one. So, in Vodou it’s more about harmony than it is about subservience.

Answered by Jean Sebastien Duvilaire, Houngan Asògwe